top of page

Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení

1.1 Tato smlouva upravuje vztahy mezi provozovatelem webové stránky (dále jen "poskytovatel") a uživatelem, který využívá služeb poskytovaných na této webové stránce (dále jen "zákazník").

1.2 Podmínky se vztahují na veškeré služby poskytované poskytovatelem, včetně venčení psů, péče o kočky a jiná zvířata a zalívání rostlin.

2. Objednávka služeb

2.1 Zákazník může objednat služby prostřednictvím webové stránky nebo jiného komunikačního kanálu poskytovatele.

2.2 Objednávka služeb je závazná. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud není schopen poskytnout služby v daném termínu.

3. Platba

3.1 Zákazník se zavazuje zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu za poskytnuté služby. Ceny jsou uvedeny na webové stránce poskytovatele.

3.2 Platba za služby se provádí v hotovosti, převodem na účet nebo online platbou, a to před provedením sjednané služby.

4. Zrušení objednávky

4.1 Zákazník má právo zrušit objednávku nejpozději 24 hodin před plánovaným poskytnutím služby. V případě zrušení objednávky v kratším termínu si poskytovatel vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 100 %.

4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku ze závažných důvodů, například v případě nepřístupnosti místa poskytování služby nebo pokud je to nezbytné pro bezpečnost svou, zákazníka nebo zvířete.

5. Zodpovědnost

5.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby s nejvyšší péčí a dbát na bezpečnost zákazníka, jeho majetku, zvířat a rostlin. Poskytovatel neručí za případné škody, které by mohly vzniknout zákazníkovi, zvířeti nebo rostlinám v souvislosti se službami.

5.2 Zákazník se zavazuje poskytnout poskytovateli veškeré potřebné informace o zvířatech, rostlinách a přístupu na místo poskytování služby.

5.3 Zákazník má v průběhu služby za zvíře stejnou zodpovědnost jako mimo ni, tedy takovou, jakou určuje zákon.

5.4 Zákazník souhlasem s obchodními podmínkami stvrzuje, že zvíře, je-li předmětem plnění služby, splňuje podmínky stanovené státem pro jeho chov, zejména pak povinnost očkování a čipování.

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Poskytovatel se zavazuje zachovávat důvěrnost a ochranu osobních údajů zákazníka v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

6.2 Poskytovatel může shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníka pouze za účelem poskytování služeb.

 

7. Zveřejňování fotografií

7.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo zveřejňovat fotografie provozované služby na sociálních sítích či na svém webu. Poskytovatel může kromě fotografie uveřejnit i jméno zvířete, týká-li se služba jeho. Poskytovatel se zavazuje nezveřejňovat citlivé či soukromé fotografie týkající se zákazníka ( např. interiér či exteriér jeho bydliště).

7.2 Toto právo může být poskytovateli odepřeno výslovným nesouhlasem zákazníka, a to v předstihu (tedy před výkonem služby).

8. Změny obchodních podmínek

8.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Aktuální verze obchodních podmínek je dostupná na webové stránce poskytovatele.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi poskytovatelem a zákazníkem a nahrazují všechny předchozí ústní nebo písemné dohody.

9.2 Případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny na základě platného práva.

 

Verze: 1.0 ( 20-6-2023)

Making Funny Face
bottom of page